Hoppa till innehåll Hoppa til navigering
 

SONAX

340 mL Burk
195,33 skr

574,50 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
Tillgänglig

15382088, 02233000

Säkerhetsråd (GHS)

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P260f: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.


Gebrauchsnummern 02233000
15382088
EAN/GTIN 4064700223301

Top Seller