Hoppa till innehåll Hoppa til navigering
 

SONAX

1 l Burk
142,25 skr
Pris inkl. moms
plus frakt
Tillgänglig

02153000, 15381353

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P280k: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.


Gebrauchsnummern 02153000
15381353
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700215306

Top Seller