Hoppa till innehåll Hoppa til navigering

SONAX

Pris inkl. moms
plus frakt
Tillgänglig

400 mL Spray Burk   356,82 skr per Liter
142,73 skr
Leverantörs ordernr:DPS-15381178
250 mL Spray Burk   746,00 skr per Liter
186,50 skr
Leverantörs ordernr:DPS-15324579

04363000, 15324579, 02361000, 15381178

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P261f: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.


Gebrauchsnummern 02361000
04363000
15324579
15381178
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700236103
4064700436305

Top Seller